Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

Wstęp

Operator serwisu paracollective.com, szczególną uwagę przywiązuje do kwestii ochrony prywatności jego Użytkowników a także ochrony powierzanych mu danych osobowych. Mając więc na uwadze zarówno poszanowanie ich prawa do prywatności jak też bezpieczeństwo powierzanych Operatorowi danych osobowych Użytkowników, Operator serwisu paracollective.com, przedstawia w niniejszym dokumencie stosowane przez niego zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników serwisu.

Operator Serwisu

Operatorem serwisu paracollective.com jest Parastudio Maja Krysiak-Podsiadlik, z siedzibą w Krakowie, ul. Legionów Józefa Piłsudskiego 3 lok. 5, 30-509 Kraków, NIP: 573-245-86-75, REGON 240367921 .

Operator serwisu oświadcza iż, wszystkie powierzane mu dane osobowe Użytkowników serwisu są przechowywane o także chronione w sposób należyty z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Dla zapewnianie bezpieczeństwa powierzanych Operatorowi danych, wdrożone zostały odpowiednie środki techniczne a także organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.

Gromadzone Dane Osobowe

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są przez Administratora, w momencie rejestracji w serwisie – zawierania z Operatorem umowy świadczenia usług serwisu TaniejSieNieDa.pl -, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (art. 3). Gromadzone dane to:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa),
  3. adres e-mail,
  4. numeru telefonu kontaktowego,
  5. login – nazwa, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w paracollective.com
  6. hasło.

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. W przypadku negatywnej weryfikacji ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.

Aktualizacji Danych Osobowych

Każdy użytkownik ma obowiązek aktualizowania przekazanych Administratorowi danych osobowych. Aktualizacja następuje poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ramach konta Użytkownika. W celu dokonania zmiany należy wybrać na stronie głównej zakładkę „Moje Konto” a następnie do zalogowaniu się dokonać odpowiednich zmian.

Przechowywania danych osobowych

Dane Użytkowników Administrator przechowuje od momentu rejestracji Użytkownika w serwisie paracollective.com, aż do momentu skasowania Konta Użytkownika w serwisie. Administrator zastrzega sobie jednakże prawo do zachowania danych pomimo skasowania konta użytkownika w następujących przypadkach:

  1. naruszenia postanowień Regulaminu Serwisu lub obowiązujących przepisów prawa aż do momentu wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ustalenia zasad odpowiedzialności
  2. aż do momentu uregulowania przez Użytkownika wszelkich należności wobec Administratora.

Wykorzystywania danych

Powyższe dane osobowe przetwarzane są przez Administratora bazy danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji usług świadczonych w ramach serwisu paracollective.com na podstawie zawartej z użytkownikiem zgodnie z art. Regulaminu Serwisu paracollective.com umowy, także prawidłowego rozliczenia tych usług.

W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na przesyłanie materiałów informacyjnych i handlowych droga elektroniczną (e-maili reklamowych), dane te zostaną wykorzystane także w tym celu, nie dłużej jednak niż do rozwiązania umowy.

Podmioty przetwarzające dane osobowe Użytkowników

Jedynym podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, jest Administrator danych osobowych, Parastudio Maja Krysiak-Podsiadlik, z siedzibą w Krakowie, ul. Legionów Józefa Piłsudskiego 3 lok. 5, 30-509 Kraków, NIP: 573-245-86-75.

Dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora żadnemu podmiotowi zewnętrznemu.

Pliki Cookies

Administrator oświadcza, iż na stronie serwisu paracollective.com wykorzystywany jest mechanizm pozyskiwanie informacji poprzez „Cookies”. Cookies w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników serwisu paracollective.com.

Pliki Cookies używane są przez Operatora serwisu paracollective.com, jedynie w celu usprawnienia korzystania przez Użytkowników z serwisu paracollective.com.

Cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników, na ich podstawie Operator serwisu paracollective.com – Administrator danych osobowych nie jest w stanie ustalić tożsamości użytkowników.

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Serwisu paracollective.com, a użytym w niniejszej Polityce Prywatności pojęciom należy przypisać znaczenie określone powyższym Regulaminem.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności obowiązywać będą od momentu publikacji zmienionej wersji Polityki Prywatności, na stronie internetowej serwisu paracollective.com .

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od chwili jej publikacji Polityki na stronie internetowej serwisu paracollective.com